Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

M-pack s.r.o.

Jabloňová 26/784, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 48364487

DIČ: CZ48364487

firma registrovaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 3859

 

Správce je poskytovatelem výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zakázkové plnění a balení výrobků).

Co se v tomto dokumentu dozvíte?

Účel/y zpracování osobních údajů

Kdo jsme a proč zpracováváme vaše údaje?

Jsme společnost M-pack s.r.o., naším předmětem činnosti je zakázkové plnění a balení výrobků. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké jsou naše účely a právní základy pro zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování zakázkového plnění a balení výrobků
 • organizace poskytování služeb
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je-li to nutné i údaje dalších dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

 • zlepšování služeb;
 • určení, obhajoba a vymáhání práv;
 • ochrana majetku a osob;
 • interní funkce nezbytné pro naši činnost
 • audit, controlling, provoz IT, účetní a daňová evidence, administrativa atp.).

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 1. uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
 2. plnění dalších právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)
Zpracování osobních údajů na základě dalších zákonných důvodů

Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Plnění úkolů veřejného zájmu

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Pokud nemáme ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádíme ho s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat. Na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro tyto účely:

 1. Poskytování služby.
 2. Předání dalším správcům k jejich vlastnímu zpracování.

Jaké údaje zpracováváme a odkud se k nám dostaly?

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k výkonu naší činnosti. Jedná se o všechny údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Tam, kde je to nezbytné, zpracováváme osobní údaje dalších osob (rodinní příslušníci, příbuzní apod.). Zpracováváme vaše identifikační, popisné a kontaktní údaje.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu)
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, státní příslušnost, povolání, vzdělání apod.)
 • údaje týkající se naší komunikace včetně telefonické komunikace
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací)
Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 1. Přímo od Vás.
 2. Z vlastní činnosti (zejm. informace týkající se poskytování našich služeb).
 3. Od jiných osob (správců), pokud je to nezbytné pro poskytování pobytové služby a ošetřovatelské péče.

Komu můžeme údaje předat a kam se mohou dostat?

Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejm. o tyto kategorie Správců / Zpracovatelů:

 • Zpracovatelé údajů
 • Správci IT systémů
 • Právní společnosti, exekutoři apod.
 • Auditoři, akreditační společnosti
 • Úřady státní správy

Další kategorie subjektů, kterým mohou být údaje předány

Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše). V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Jak s údaji pracujeme a po jakou dobu?

Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru.

Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Společnost se řídí směrnicí – Spisová služba, archivace a skartace dokumentu. Po skončení poskytnutých služeb se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Lhůty se mohou lišit podle druhu zpracování osobního údaje nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní nebo pracovněprávní).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

Jaká máte práva?

Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

1. Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

2. Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

3. Právo na opravu

Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

4. Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

5. Portabilita

Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

6. Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

7. Právo na odvolání souhlasu 

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to pomocí formuláře na stránkách www.mpack.cz

8. Právo na omezení 

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud
popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří
údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy
zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

9. Automatizované individuální rozhodování 

V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

10. Právo obrátit se na dohled, soud 

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatit?

Kontaktováním naší pověřené osoby pro ochranu osobních údajů společnosti.

Zde je ke stažení Žádost subjektu údajů (stáhnete kliknutím na tento odkaz).

© Copyright 1993 – 2019 M-pack s.r.o.